Missing Consumer Key - Check Settings

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang:

Naast de dagvopvang biedt kinderdagverblijf Boelieboem aan een beperkt aantal kindjes (maximaal 5 per dag) de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang. Deze Buitenschoolse Opvang zal zijn voor school, tussen de middag en na school.

Evenals op het kinderdagverblijf is ook hierbij de mogelijkheid te betalen per kwartier en is er geen minimum afname! De buitenschoolse opvang zal echter uitsluitend plaatsvinden op de locatie: van Gilselaan 49a, 4702 GJ te Roosendaal.
Alle kinderen die belangstelling hebben hiervoor kunnen worden aangemeld. Er moet echter wel worden opgemerkt dat alleen de kinderen die de Fatimaschool bezoeken kunnen worden gehaald en gebracht. De andere kinderen zullen wegens praktische redenen zelf hun vervoer moeten regelen.

De buitenschoolse opvang zal zich in eerste instantie richten op het “jonge kind”, omdat dit het beste aansluit bij de andere kinderen. Gedacht moet worden aan kinderen tot ongeveer 8 jaar.

Openingstijden:
De openingstijden voor de buitenschoolse opvang zijn dezelfde tijden als de tijden van het dagverblijf: vanaf 7.00-18.15u.
Tarieven:
Het uurtartief bedraagt: € 8,17p/u. Dit is inclusief eten en drinken. U hoeft uw kind dus niets mee te geven aan eten en drinken naar de opvang. Vanuit de BSO wordt gezorgd voor de broodmaaltijd tussen de middag en fruit/koek na school.
Registratie:
De landelijke registratie van de buitenschoolseopvang is opgenomen in het register onder nummer: 187061105
Pedagogische visie BSO Boelieboem
BSO Boelieboem staat voor het bieden van veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Belangrijk hierbij is de gecreëerde huiselijke omgeving, die samen met de zorg en aandacht van de pedagogisch medewerker het thuisgevoel versterkt. In de begeleiding van de kinderen, bij het aanbod aan activiteiten wordt telkens rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en de behoefte van het individuele kind. Door kinderen te observeren en veel met hen en hun ouder(s)/verzorger(s) te communiceren, weet de pedagogisch medewerker wat er in een kind omgaat, zodat hij of zij daarop kan inspelen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij specifieke leeftijdskenmerken van de groep, zoals groei naar zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes.

BSO Boelieboem hanteert de volgende pedagogische uitgangspunten:

  • We bieden een veilige basis voor kinderen, met vaste pedagogisch medewerkers.
  • Kinderen en pedagogisch medewerkers gaan respectvol met elkaar om.
  • We stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen.We bieden een omgeving waarin elk kind zich als individu kan ontwikkelen.
  • We stimuleren de creativiteit van de kinderen; niet alleen in het gebruik van materialen, maar juist ook in het omgaan met bepaalde situaties en het oplossen van problemen.
  • We stimuleren het samenwerken van de kinderen onderling.We kiezen voor gecombineerde leeftijdsgroepen waarin de regels en het activiteiten- en materiaalaanbod aan de leeftijd kan worden aangepast.
  • We hanteren een “open deuren” beleid; hierbij hebben de kinderen meer vrijheid en kunnen zij de aanwezige vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en/of zusjes uit andere groepen opzoeken.

Het is voor de kinderen belangrijk dat zij de BSO ervaren als een zelfgekozen vrijetijdsbesteding, gestructureerd of ongestructureerd. Te veel nadruk op georganiseerde activiteiten betekent dat een kind niet meer leert om zichzelf te vermaken. Anderzijds is een aanbod van uitsluitend vrij spel te weinig uitdagend voor veel kinderen. Zij willen graag iets nieuws leren of hun vaardigheden op bijvoorbeeld sportief of creatief vlak oefenen. Het laten meedenken van kinderen speelt hier een belangrijke rol in. BSO Boelieboem streeft ernaar om hierin een zo goed mogelijk evenwicht te vinden.

Graag ziet het team van Boelieboem de aanmelding van uw kindje tegemoet op de buitenschoolse opvang van Boelieboem!