klachtenregeling

Klachtenregeling:

Ondanks onze inspanningen om uw kind de beste verzorging en aandacht te geven, kan het natuurlijk voorkomen dat u ergens minder tevreden over bent. We nodigen u uit om uw ontevredenheid in voorkomende gevallen kenbaar te maken.

We vinden het belangrijk dat u gehoord wordt en uw ontevredenheid zien wij als een kans om van u een extra tevreden klant te maken. Uiteraard stellen we het zeer op prijs dat wanneer u ergens ontevreden over bent u eerst naar de pedagogisch medewerkers zult gaan. Uiteraard kunt u ook direct bij de directie terecht. We hopen zo samen tot een geschikte oplossing te komen.

We horen graag van u als u vindt dat wij de opvang kunnen verbeteren en staan als bedrijf dan ook open voor kritiek.

Indien u een klacht heeft die na mondeling overleg met de medewerksters niet voldoende is opgelost , kunt u dat aangeven bij de directie van Boelieboem. Dit kan mondeling of schriftelijk. U kunt haar mailen op: info@ boelieboem.nl of bereiken via telefoonnummer: 06-44786275

Indien na het contact met de directie uw klacht nog steeds niet naar tevredenheid is verholpen, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Oudercommissie. Zij kan wellicht met u kijken naar de mogelijkheden om de klacht binnen de commissie in overleg te brengen. 

Geschillencommissie per 1 januari 2016:

Als ouders een klacht hebben kan dit worden besproken met de medewerkers en/of directie. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij de kinderdagopvangorganisatie volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie. De kinderopvangorganisatie moet de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de ouders brengen.
De verplichting voor de kinderopvangorganisatie om een interne klachtenregeling op te stellen voor de oudercommissie vervalt vanaf 1 januari 2016.
Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Bekijk hier de inschrijving bij de Geschillencommissie;

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als;

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende gevolgen kan hebben.

De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen.

In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website.