Ouderparticipatie

Contacten met de ouders

Wij vinden het erg belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en de leidinggevende een goed contact met de ouders hebben. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk relevante informatie uitgewisseld wordt tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerksters. De ouders zijn eindverantwoordelijk waar het hun kind en de opvoeding betreft, wij zien onszelf als medeopvoeder. Hierin is een goede, open communicatie met de ouders onmisbaar. Maar een goed contact is meer dan het uitwisselen van informatie. Als er een goed contact is tussen ouders en pedagogisch medewerker kan het kind ervaren dat ouders en groepsleiding met respect en vertrouwen met elkaar samenwerken. Dit betekent dat in de relatie tussen ouders en groepsleiding zowel openheid als respect voor elkaars deskundigheid wenselijk is. Op die basis kunnen verschillende opvoedingsideeën uitgewisseld worden. De meeste contacten vinden plaats bij het brengen en halen, tijdens de overdracht. Daarnaast zijn er een aantal andere informatie mogelijkheden om de samenwerking zo optimaal mogelijk te maken tussen de ouders en de groepsleiding:

1.Intake- gesprek
In dit gesprek krijgen de ouders uitgebreide informatie over de gang van zaken omtrent kinderdagverblijf Boelieboem. Vragen worden beantwoord, er wordt een rondleiding gegeven en er worden eventuele afspraken gemaakt over de wenperiode. De ouders wordt een flyer meegegeven, waarop de meest kenmerkende punten vermeld staan over Boelieboem. Wanneer blijkt dat er interesse is het (toekomstig) kindje aan te melden wordt er een intakeformulier meegegeven dat thuis kan worden ingevuld. Daarna komen de ouder(s) terug voor en 2de afspraak. Het intakeformulier wordt doorgenomen, eventuele vragen kunnen worden gesteld en tot slot wordt het contract getekend. Een contract blijft op het kinderdagverblijf, het andere gaat met de ouders mee.

2. Memobord
Op het bord wordt belangrijke informatie vermeld. Ook worden hierop geboortekaartjes opgehangen.

3. Oudergesprek
Wanneer er behoefte is aan een gesprek kan dit door de ouders worden aangevraagd en wordt dit ingepland, na overleg. Tevens wordt er minimaal een keer per jaar een oudergesprek ingepland, waarbij ook de observatie ”Kijk op ontwikkeling” met de ouders wordt doorgesproken.

4. Heen en weer schriftje
Voor de kinderen tot 2 jaar wordt ter uitwisseling van informatie een schriftje gebruikt. Dit wordt door de ouders aangeschaft. Hierin schrijven zowel ouders als groepsleiding veranderingen en belevenissen.

5. Haal en brengcontacten
Mits de situatie het toelaat is er tijdens het halen en brengen van het kind(eren) de mogelijkheid informatie uit te wisselen over de dag. Eten, slapen, maar ook de thuis en groepssituatie kunnen aan bod komen.

6. Nieuwsbrief
Een aantal keren per jaar verschijnt er een nieuwsbrief via de mail. Daarnaast wordt er met de kinderen verschillende keren per jaar een informatieve brief meegegeven. 

7. Vragen
Alle ouders zijn ervan op de hoogte dat ze bij vragen terecht kunnen bij zowel de groepsleiding als de directie. 

8. Privacy
De directie en het personeel hebben de plicht de privacy van de ouders, waarvan het kind(eren) het kinderdagverblijf bezoeken, te respecteren. Er geldt een geheimhoudingsplicht, waar het personeel zich aan dient te houden.

9. Oudercommissie
Kinderdagverblijf Boelieboem beschikt over een oudercommissie. Dit is het aanspreekpunt voor en naar de ouders toe en hierin worden de belangen van de ouders behartigd. Een aantal keren per jaar komt de oudercommissie bij elkaar om allerlei zaken door te spreken samen met de directie en de staf medewerker.

Ondersteuning beroepskrachten.

Het personeel van kinderdagverblijf Boelieboem bestaat uit: de directie en een team van vaste pedagogisch medewerksters.
In geval van calamiteiten werkt Boelieboem met diverse achterwachten. Deze zijn permanent bereikbaar en indien nodig binnen 15 minuten op het kinderdagverblijf aanwezig.
Stagiaires worden uitsluitend boventallig ingezet.