Visie

Doelstelling

De doelstelling van kinderdagverblijf Boelieboem is het bieden van kleinschalige en professionele kinderopvang in een huiselijke en warme sfeer. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen een veilige, geborgen plaats wordt geboden, waardoor ze het kinderdagverblijf met veel plezier bezoeken en ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Visie

Algemene visie op de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind is uniek! Respect hebben voor ieder kind staat centraal. Er heerst een pedagogisch klimaat, waarin ruimte is voor groepsopvoeding en individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse omgeving biedt de omgeving een stimulans aan kinderen om zich zowel lichamelijk, sociaal emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Ook biedt het een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijke gangbare normen en waarden. Een kind heeft een geborgen en liefdevolle omgeving nodig om zich veilig en vertrouwd te kunnen voelen. Je veilig en vertrouwd voelen is nodig om de wereld om je heen te kunnen ontdekken en je te kunnen ontwikkelen. Ouders hebben met name in de eerste jaren, veel invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De eerste jaren worden beschouwd als de belangrijkste jaren, waarin een kind wordt gevormd en hij zijn “bagage” meekrijgt voor zijn verdere leven. Daarom is het nodig dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Om zich veilig en vertrouwd te kunnen voelen heeft een kind een liefdevolle, geborgen en respectvolle omgeving nodig. Een omgeving, waarin, zijn eigenheid gerespecteerd wordt en, waarin hij serieus genomen wordt. Van daaruit kan een kind de wereld om zich heen ontdekken en zich ontwikkelen tot een stabiele en zelfstandige volwassene.

De ontwikkeling van een kind wordt gevormd door hetgeen hij meekrijgt (aanleg) en de ervaringen die de omgeving hem biedt. Er is een voortdurende wisselwerking tussen deze twee. Een kind wordt beïnvloedt door de omgeving, doch beïnvloedt tevens zelf zijn omgeving. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften.

Algemene visie over opvoeden

Onder opvoeden versta ik de begeleiding van een kind tot zelfstandigheid en volwassenheid. Een kind leert veel door te zien. Als opvoeder heb je dan ook een voorbeeldfunctie. Bij kinderdagverblijf Boelieboem is het uitgangspunt dat de kinderen positief benaderd worden en beloond worden bij positief gedrag. Negatief gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. Natuurlijk zijn hier wel grenzen aan, vooral m.b.t. de veiligheid van het kind en zijn omgeving en rekening houdend met de bestaande regels.

Algemene visie van kinderdagverblijf Boelieboem

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang zich te ontwikkelen. Om zich optimaal te ontwikkelen tot een zelfstandig mens is het nodig dat een kind met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden. Het kind moet zich veilig voelen om op onderzoek uit te gaan en de kans krijgen dingen uit te proberen. Stimulans en ondersteuning van kinderen onderling en volwassenen zijn hierbij de basisvoorwaarden.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten voor de kinderen van belang:

De kinderen:

  • · zijn uniek en behoren gerespecteerd te worden
  • · moeten op een positieve manier benaderd worden, waardoor ze eigenwaarde opbouwen
  • · moeten gestimuleerd en ondersteund worden in hun ontwikkeling
  • · moeten de ruimte krijgen dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken
  • · moeten de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, niet alleen als individu, maar ook binnen de groep

Het personeel van kdv Boelieboem speelt hier zoveel mogelijk op in door ervoor te zorgen dat de leeromgeving zeer veel uitdaging biedt en blijft bieden. De ruimte is dusdanig ingericht dat er in ruime mate wordt ingespeeld op de behoefte van elk kind. Een prettige, ontspannen sfeer, waarin het kind zich veilig voelt, vind is hierbij van groot belang.

Onze taak ligt in de verzorgende, begeleidende en stimulerende sfeer.

De slogan van beide kinderdagverblijven is dan ook:

Je spelenderwijs ontwikkelen, waarbij persoonlijke aandacht en plezier voorop staan!

Respect voor het kind en voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Respect voor ieder individu, waarbij een ieder aanvaard dient te worden, zoals hij/zij is.

Kinderdagverblijf Boelieboem speelt hierop in door elk kind de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Het personeel vervult hierin een begeleidende en indien nodig stimulerende rol.

Bij Boelieboem wordt de kinderen veel warmte en genegenheid geboden, waardoor ze op een prettige manier kunnen groeien in een veilige, beschermde omgeving.

Veiligheid wordt geboden door het aangeven van grenzen. De kinderen kennen de basisregels van Boelieboem en indien nodig worden deze herhaald.

Verder wordt de kinderen een duidelijke structuur en regelmaat aangeboden.

Kinderdagverblijf Boelieboem is van mening dat een kind duidelijkheid nodig heeft. Duidelijkheid m.b.t. de dagindeling (structuur) en duidelijkheid in wat wel/niet mag. Kinderen hebben regels nodig. Zo weten ze waar ze aan toe zijn. Het geeft hen houvast en daardoor veiligheid.

Kinderen hebben ook vrijheid nodig en hebben recht op privacy. (als zij b.v. niet op schoot willen zitten, gebeurt dit ook niet)

Kinderdagverblijf Boelieboem probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke leergierigheid van kinderen.