VIER-OGEN PRINCIPE

Vier-ogen principe  

Kinderdagverblijf Boelieboem

Waarom het vier-ogen principe?

Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam is besloten door de rijksoverheid vanaf 1 juli 2013  het vier-ogen principe verplicht te stellen voor alle kinderdagverblijven. Het vier-ogen principe betekent dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang.

Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en Boink (2012) betekent het vier-ogen principe dat er ten aller tijden iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij de opvang van kinderen. “Het vier-ogen principe is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, passend bij het pedagogisch beleid en financiële haalbaarheid”. (Brancheorganisatie kinderopvang & Boink, 2012)

Wie wordt betrokken bij het beleid?

Het gaat om meekijken of meeluisteren. Over de wijze, waarop een kinderdagverblijf dit principe invoert heeft de oudercommissie adviesrecht. Vervolgens is het kinderdagverblijf verplicht de ouders te informeren over de wijze, waarop vorm is gegeven aan het vier-ogen principe.

Van principe naar praktijk…

Er is bij deze regelgeving geen strikte uitvoeringsrichtlijn meegegeven door de wetgever. Hierdoor wordt de ruimte gegeven om voor elke situatie een oplossing op maat te bedenken,  die recht doet aan de specifieke omstandigheden.

Kinderdagverblijf Boelieboem geeft de volgende invulling aan het vier-ogen principe en de preventie van misbruik, onderverdeeld in de onderwerpen: bouwkundige aanpassingen, personeel, samenwerking en overige maatregelen.

Bij kinderdagverblijf Boelieboem streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben. Wanneer er te weinig kinderen zijn voor 2 pedagogisch medewerksters, wordt er 1 pedagogisch medewerkster ingezet. Uiteraard kan dit alleen, wanneer er voldaan wordt aan de wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio

Verder is het toegestaan per dag gedurende maximaal 3 uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio, mits het kinderdagverblijf minimaal 10 uur geopend is. Deze regel is van toepassing op kinderdagverblijf Boelieboem, omdat de openingstijden langer zijn dan 10 uur per dag (7.00uur-18.15uur)

Kinderdagverblijf Boelieboem heeft de volgende 3 uurs regeling:

 van 14.00 uur – 17.00uur

Deze regeling is dagelijks dezelfde.

Bouwkundig:

– Bij kinderdagverblijf  Boelieboem is in de groepsruimte  zelf geen deur aanwezig. Tussen de beide groepsruimten is een deur. Deze is regelmatig open. (open deuren beleid). Dit zorgt voor transparantie: de medewerksters en leidinggevende hebben zicht op elkaar.

– Het kinderdagverblijf is voorzien van veel ramen rondom de groepsruimtes, waardoor er vanuit de buitenkant altijd naar binnen gekeken kan worden.

– De groepsruimtes zijn zo ingericht dat er hoekjes gecreëerd zijn op kindhoogte, waarbij de medewerker de ruimte in zijn geheel kan overzien.

– Er zijn 2 groepsruimtes  en beide zijn erg overzichtelijk. Groep 1 heeft 10 kindplaatsen en groep 2 heeft 16 kindplaatsen.

-Het kinderdagverblijf ligt aan een kleine straat en aan een parkje. Er komen veel voetgangers voorbij, die dicht langs het kinderdagverblijf lopen. Door de vele ramen rondom de groepsruimtes is er vanuit de straatkant veel zicht op de groep.

– De slaapkamer heeft een open venster aan de bovenkant. Hierdoor kunnen de kinderen gehoord worden en is er tevens een controle op de pedagogisch medewerkster als ze op de slaapkamer is. Daarnaast is de slaapkamer via beide groepen te bereiken.

– Als een pedagogisch medewerkster de slaapkamer in gaat blijft de deur open.

– De kindertoilet bevindt zich in groepsruimte 2. De deur van de toilet wordt niet gesloten, maar slechts op een kier gezet. Dit waarborgt voldoende privacy voor het kind en zorgt er tevens voor dat er altijd zicht is op de pedagogisch medewerkster.

– De verschoonruimte bevindt zich in groep 2. Hierdoor  is er altijd zicht op de pedagogisch medewerkster die aan het verschonen is.

Personeel

– Van iedere medewerkster is een geldige Verklaring Omtrent Gedrag aanwezig. Dit geldt ook voor de stagiaires. De pedagogisch medewerksters en stagiaires staan ingeschreven in het personen register van Boelieboem.

– Stagiaires zijn altijd boventallig en dus nooit alleen op een groep.

– Een pedagogisch medewerkster is niet langdurig alleen buiten met de kindjes. Veelal is hier ook nog een stagiaire bij, waardoor er controle is. Daarbij grenst de speelplaats aan een straat en een park  waar veel voetgangers voorbijkomen.

– Het grootste gedeelte van de dag zijn er 4 pedagogisch medewerksters op de groep.

– Wanneer een leidster mogelijk op het einde van de dag  of aan het begin van de dag alleen in het gebouw is, zijn er veelal ouders op de groep die hun kind brengen of ophalen. De brengtijden bij Boelieboem zijn van 7.00 uur tot 10.00 uur en de ophaaltijden zijn van 15.00 uur tot 18.15 uur. Hierin voert  Boelieboem een flexibel beleid.

– Vanwege het onvoorspelbaar karakter van de breng- en haalsituaties en de flexibiliteit hierin, waarmee Boelieboem werkt, weet de medewerkster nooit exact wanneer er een ouder binnenloopt of langsloopt en hoeveel er tegelijk komen.Samenwerking en klimaat

– Er heerst een open werkklimaat, zodat de medewerksters elkaar altijd aan durven te spreken op hun handelen. Vanwege een klein team zijn de lijnen kort en is er voortdurend contact onderling.

– De eigenaar observeert de pedagogisch medewerksters in hun functioneren. Zij geeft regelmatig feedback naar de individuele medewerkster. Daarnaast zijn er vergaderingen en functioneringsgesprekken. Alle pedagogisch medewerksters worden gecoacht.

– Er wordt gewerkt met een vast team, waardoor de continuïteit binnen de groep zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Mede door het kleine team wordt er intens samengewerkt met elkaar.  De medewerksters zijn goed gewend aan elkaar. Het grootste deel van het team werkt al een aantal jaren bij Boelieboem. Wanneer zich niet aangepast gedrag zou vertonen kan dit makkelijker bespreekbaar worden gemaakt.

– Wanneer er een pedagogisch medewerkster alleen op de groep is, is er regelmatig een stagiaire bij aanwezig. Zij fungeert als extra paar ogen.

– Boelieboem beschikt over een achterwacht. Deze is altijd binnen 15 minuten aanwezig, indien nodig.

– De contacten met de ouders staan bij kinderdagverblijf Boelieboem hoog in het vaandel. De ouders weten dat ze altijd bij de eigenaar terecht kunnen met vragen over het functioneren van een medewerkster. Mede doordat we de lijntjes met de ouders kort houden zijn de contacten met de ouders intensief en heerst er een open, respectvol klimaat. De ouders voelen zich welkom.

– Wanneer een vaste pedagogisch medewerkster van Boelieboem alleen met een kindje(s) op pad gaat, dan is dit in een omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen.

Toezicht bij buiten spelen

De speelplaats van het kinderdagverblijf is omringd door woningen en is gevestigd direct aan een klein straatje/ parkeerterreintje/ park. Er lopen voortdurend buurtbewoners langs het kinderdagverblijf. Regelmatig wordt er een praatje gemaakt door buurtbewoners die een wandeling maken langs het kinderdagverblijf. Van de omwonenden verwachten wij geen directe betrokkenheid en input. Wel zullen de medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich aan alle kanten “gezien” voelen.

Van binnenuit grenst de speelplaats direct aan de groepsruimte en houden degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen.

Breng en haal momenten tijdens de 3 uurs-regeling

Is de pedagogisch medewerkster alleen in de groep tot de 2de collega begint of de 1ste collega naar huis gaat, dan is er vanwege de drukke “verkeersuren” een voortdurende inloop door ouders.

Het onvoorspelbaar karakter van de haal en breng situaties ( je weet niet wanneer een ouder langsloopt of binnenloopt en hoeveel) en de flexibiliteit hierin van Boelieboem ( er is een lange inloop en lange tijd van ophalen), verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.

Achterwachtregeling

De wet kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling moet hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden en binnen ambulancetijd (15 minuten) aanwezig moet zijn op het kinderdagverblijf. Wanneer er een pedagogisch medewerkster alleen op de groep is, is er altijd een achterwacht beschikbaar. Kinderdagverblijf Boelieboem beschikt over diverse achterwachten. Allereerst wordt  de reserve persoon ingezet. Dit houdt in dat deze persoon die dag niet ingeroosterd is, maar wel “stand-by”staat voor als zich onverwacht problemen voordoen. Mocht om wat voor reden dan ook de reserve persoon niet kunnen werken, dan kan de eigenaresse inspringen wanneer zij niet is ingeroosterd. Buiten de vaste medewerkers van Boelieboem, beschikt zij nog over andere achterwachten. De achterwacht die inzetbaar is, is altijd bekend bij de pedagogisch medewerksters. Kinderdagverblijf Boelieboem streeft ernaar de vaste gezichten de groep te laten starten en sluiten. Elke medewerkster heeft haar vaste dagen en groep.

Open aanspreekcultuur

Zoals al eerder vermeld staat, is de communicatie bij kinderdagverblijf Boelieboem een zeer belangrijk aspect. Dit geldt zowel naar de ouders toe als het team onderling. Vanwege de kleinschaligheid van de kinderdagverblijven heerst er een open “aanspreekcultuur”. De contacten met de ouders zijn persoonlijk en frequent. De eigenaresse kan de medewerksters aanspreken op gedrag dat niet gepast is of niet passend bij het beleid van Boelieboem. Ook medewerksters onderling spreken elkaar aan op niet passend gedrag. De sfeer binnen de groepen is ontspannen en respectvol. Er wordt alles aan gedaan om een vertrouwensband op te bouwen met het kind. Een vaste medewerkster op de groep draagt bij aan het gevoel van veiligheid bij het kind.

Bewustzijn en bewaking van eigen grenzen

Het begeleiden van de kinderen in de bewustwording en het aanleren van hun grenzen is belangrijk. De kinderopvang is  een veilige plek om dit te oefenen. Bij kinderdagverblijf Boelieboem wordt hier van jongs af aan spelenderwijs aandacht aan besteed. De kinderen leren wat ze wel en niet fijn vinden en leren om dit aan te geven bij de ander. Ook leren de kinderen dat als je iemand bijvoorbeeld een knuffel of aai wilt geven en de ander dat niet wil, je deze grens van de ander dient te respecteren. Dit geldt voor zowel het contact van de kinderen onderling als met volwassenen.

In het jezelf bewust worden van je eigen grenzen en dit aan te leren geven, is de begeleiding van een pedagogisch medewerkster vaak gewenst. Wanneer een pedagogisch medewerkster bijvoorbeeld ziet dat het ene kind -vaak lief bedoeld- het andere kind aanraakt, maar het andere kind wil het niet, wordt hierover gesproken. Het kind wat de aanraking als niet prettig ervaart, leert zich bewust te zijn van zijn grenzen en dit aan te geven. Het kind dat de ander aan wilde raken of liefkozen leert in deze situatie de grenzen van het andere kind te respecteren.

Openingstijden:

Maandag: 7.00-18.15u

Dinsdag:   7.00-18.15u

Woensdag:   7.00-18.15u

Donderdag:  7.00-18.15u

Vrijdag:         7.00-18.15u

Om aan de vraag van de ouders te kunnen voldoen, opent Boelieboem op verschillende dagen per week om 7.00 u en sluit indien zich een onverwachte situatie bij de ouders voordoet, later dan 18.15u

Contactgegevens

Kinderdagverblijf Boelieboem
van Gilselaan 49a
4702  GJ Roosendaal
Telefoon: 06-25009215
Mailadres: info@Boelieboem.nl